top of page

תנאי שימוש

 1. כללי

  1. אתר אינטרנט זה מופעל ע"י מסלולים - עמותה לקידום ילדים בישראל (ע"ר). האתר נועד להצגת פעילות העמותה, יעדיה, מטרותיה ומאפשר איסוף תרומות עבור העמותה. 

  2. יש לקרוא את תקנון תנאי השימוש יחד עם מדיניות הפרטיות באתר. כל האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

  3. גלישה באתר על ידי המשתמש, לרבות מתן תרומה, מהווה את הסכמת המשתמש לתנאים אלו בכללותם. אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אולם אם אינך מסכים, הנך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש.
    

 2. מתן ו/או ביטול תרומה

  1. לצורך מתן תרומה תועבר לאתר חיצוני (כאמור במדיניות הפרטיות)

  2. כל אדם בן 18 ומעלה וכן תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשום במרשם המתאים המתנהל על פי דין, המחזיק כדין כרטיס אשראי תקף והרשאי על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקאות באמצעות כרטיס האשראי כאמור ושהינו בעל דוא"ל. 

  3. לאחר אישור הפעולה ע"י חברת האשראי, תישלח לתורם הודעת דוא"ל ובה קבלה בגין התרומה.

  4. כל תורם אשר ביצע תרומה באתר האינטרנט יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב ו/או לגבי ביטול העסקה, באמצעות פנייה בדוא"ל או יצירת קשר טלפוני עם העמותה. ביטול התרומה יבוצע בהתאם לחוק הגנת הצרכן תשמ"א-1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.

  5. במידה שחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הביטול, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור. ככל שהתורם יהיה מעוניין לשנות את סכום התמורה – העמותה תבצע שינוי של סכום התרומה על פי בקשת התורם.

  6. יש למלא את הפרטים האישיים באופן מלא ומדויק, מילוי פרטים כוזבים בטופס התרומה או מתן פרטים שגויים בזדון מהווים עבירה פלילית. תורם או משתמש שיעבור עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

  7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתמש באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה הבלעדית. הפרשנות לתנאי שימוש אלה ואכיפתם של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובעים ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.
    

 3. קניין רוחני

  1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו, לרבות בתכני האתר, בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של העמותה בלבד ו/או ספקיה, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת העמותה מראש ובכתב. האתר מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב.

  2. בתנאי שימוש אלו, הכוונה ב"תכני האתר" הנה לכל המידע שיועמד לרשות המשתמש באתר, בין אם הוא בבעלות העמותה ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לעמותה זכות שימוש בו.

  3. סימני המסחר באתר הם קניין העמותה בלבד, או, במידה שפורסמו מטעם ספקים ו/או אחרים - קניינם של הללו בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.
    

 4. אחריות

  1. העמותה אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או באתר אליו הגיע באמצעות קישור המופיע באתר.

  2. העמותה אינה שולטת ו/או מפקחת ו/או אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתר שקישור אליו מופיע באתר.
    

 5. הפסקת שימוש ומחלוקות

  1. העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי תקנון זה, או יפר הוראת כל דין, לרבות על ידי חסימת מספר IP. 

  2. כל מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לשימוש באתר ו/או לתכני האתר ו/או לתרומה דרך האתר ו/או כל הנובע ו/או הקשור לאתר, ידונו בבתי המשפט בישראל בלבד ועל פי החוק הישראלי בלבד, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין או הפורום שלו וסמכותו של כל בית משפט זר (לרבות כל בית דין או טריבונל זרים אחרים), כמו גם תחולתו של כל דין זר נשללת בזאת במפורש.

  3. אם וככל שיקבע בית משפט (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) מוסמך, כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תקנון זה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית כאמור.

 

העמותה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה ואת מדיניות הפרטיות מעת לעת, מבלי צורך למסור על כך הודעה מלבד פרסום נוסח עדכני באתר.

בכל שאלה הקשורה לתנאי השימוש ניתן לפנות לעמותה בדוא"ל  office@maslulim.org.il.

 

תאריך עדכון:  1 באפריל 2024

bottom of page